Paber taaskasutusmaterjalina käsitööõpetuses

Paber on materjal, mida kasutame kõik iga päev. Mis on aga paberi eellugu ja mis sellest saab hiljem, sellest annab ülevaate käesolev õppematerjal.

Paberi tootmine on väga ressursimahukas tehnoloogia, teadmised sellest protsessist mõjutavad kindlasti meie keskkonnateadlikkust ja tekitavad mõtteid taaskasutusest ning säästlikumast majandamisest ja seeläbi loodetavasti mõjutavad meie igapäevaharjumusi.

Paberi teema käsitlemine võimaldab üldhariduskoolis läbi keskkonnateadlikkuse arendamise lõimida erinevaid õppeaineid, õppida tundma kaasaegseid ja keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid, siduda praktiliselt taaskasutusega ning samas arendada motoorikat, fantaasiat ning pakkuda loomingulisi  väljendusvõimalusi.

Lähtuvaltriiklikust õppekavast ja tehnoloogia valdkonna ainekavast sobib see teema käsitlemiseks vastavalt õppekava üldalustele, õppesisule ja õppekava läbivatele teemadele näit. keskkond ja jätkusuutlik areng ning tehnoloogia ja innovatsioon.

Käesolev materjal ei paku kindlaid retsepte, vaid annab ülevaate temaatikast, mida võiks õppeprotsessi üht või teistpidi lõimida, eesmärgiga anda teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi ning tõsta õpilaste keskkonnateadlikkust ja näidata säästliku arengu võimalusi. Võimalustest ja eesmärgist lähtuvalt võib seda läbi viia individuaalse-, rühmatööna,  projektina, siduda õppekäigu või õuesõppega.


Kas meeldib see, mida näed? Loo oma veebileht Vooga ja naudi 30 päevast tasuta prooviperioodi.
Alusta tasuta